Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στα παρακάτω πεδία:

  • Όραση Υπολογιστή, επεξεργασία και ανάλυση εικόνων: Εφαρμογές, ανοικτά ζητήματα
  • 3Δ γραφικά, 3Δ οπτικοποίηση, φωτογραμμετρία
  • Τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, ακολουθιών εικόνων (βίντεο) και 3Δ γραφικών για ανακατασκευή πεδίου, αναγνώριση συμβάντων, εντοπισμό και παρακολούθηση αντικειμένων, 3Δ εκτίμηση αντικειμένων και ανακατασκευή εικόνων.
  • Μηχανική μάθηση (επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη, ημι-επιβλεπόμενη, και στοχαστική μάθηση).
  • Δομές νευρωνικών και νευρο-ασαφών δικτύων (Feedforward networks, ANFIS network, Boltzmann machines, Bayesian networks, Support  vector machines). Μέθοδοι εκπαίδευσης νευρωνικών και νευροασαφών δικτύων (gradient descent, back-propagation, reinforcement learning, stochastic learning, κλπ.).
  • Βαθιά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional neural networks, restricted Boltzmann machines, deep feedforward networks, deep neuro-fuzzy networks) και βαθιά μάθηση.

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131394