Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα. Το πρόγραμμα σπουδών του επικεντρώνεται στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων και παρέχει σε βάθος εκπαίδευση και γνώση σε επιλεγμένα ερευνητικά θέματα αυτού του τομέα. Οι επιλεγμένες ενότητες (Υπολογιστική και Τεχνητή Νοημοσύνη, Βαθιά Μάθηση, Ευφυής Αλληλεπίδραση, Όραση Υπολογιστή, 3Δ Ψηφιοποίηση και Οπτικοποίηση, Οντολογίες, Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων) παρέχουν μια σημαντική επισκόπηση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πτυχών και των πλέον σύγχρονων αλγορίθμων και μεθόδων.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων με την Πληροφορική Τμημάτων ή Σχολών καθώς και διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών και Πληροφορικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΠΤΕ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.