Οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Το ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές δεξιότητες (όπως συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, , συμμετοχή σε ερευνητικά consortia και επιτροπές κτλ.) χωρίς να απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα.

Αναλυτικά οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι:

  • Παροχή θεωρητικού υποβάθρου στην οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.
  • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
  • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων.
  • Επιτυχή ένταξης των φοιτητών/τριων σε ερευνητική ομάδα, με ομαλή συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και εν τέλει αυτοδυναμία όσον αφορά το ερευνητικό προφίλ τους.