Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει:

(α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που  παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένες θέματα Ευφυών Συστημάτων,

(β) στο  δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή/στρια υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία και καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού  ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής του προβλήματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς μελλοντική επίλυση.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο στόχος πλαισιώνεται με  συγγραφή επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε  διεθνές συνέδριο και σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές αντίστοιχα.