Ο/η Γεώργιος Κορρές επιλέχθηκε ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» το 2020. Είναι απόφοιτος του Τμήματος/Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του (Πανεπιστημίου Κρήτης). Εργάζεται ως Μηχανικός Έρευνας στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Διαδραστικών Πολυμέσων (AIMLab) του New York University. Στα πλαίσια του ΠΜΣ, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η Διατριβή του εστιάζουν στα πεδία της ανάπτυξης κατάλληλων μετρικών και αμερόληπτων τεχνικών αξιολόγησης αλγορίθμων αυτοματοποιημένης ένωσης αδόμητων νεφών σημείων