Το μάθημα είναι του Β εξαμήνου και αφορά στα παρακάτω:

  • Επιλέγεται θέμα Εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.
  • Το μάθημα αφορά στις διαδικασίες συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, με σκοπό την αποτύπωση του τρέχοντος τεχνολογικού/επιστημονικού υποβάθρου και την αναγνώριση των ζητημάτων που παραμένουν που είναι ανοικτά προς επίλυση.

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131429/