Το μάθημα είναι του Γ εξαμήνου και αφορά στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Στη Διατριβή αναλύεται η συνολική ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια στο ερευνητικό θέμα που επέλεξε. Το κείμενο της διατριβής θα πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε 15.000 λέξεις και να περιλαμβάνει:

– Εισαγωγή στο θέμα

– Βιβλιογραφική ανασκόπηση (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα)

– Θεωρητική ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση)

– Μεθοδολογία/έρευνα (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα)

– Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Μελλοντική έρευνα, Βιβλιογραφία (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα)

– Λοιπά παραδοτέα, εφαρμογές (εφόσον προβλέπονται)