Το μάθημα είναι του Α εξαμήνου και αφορά στα παρακάτω:

  • Εισαγωγή στην έρευνα
  • Τι είναι έρευνα, τύποι έρευνας και διαφορά μεταξύ μελέτης και έρευνας
  • Μεθοδολογίες συγγραφής επιστημονικού κειμένου
  • Επισκόπηση βιβλιογραφίας
  • Ο ρόλος του επιχειρήματος στην κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας
  • Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις εργασίας
  • Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας
  • Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
  • Μελέτης περίπτωσης
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προσεγγίσεις στη συζήτηση

eClass: https://eclass.aegean.gr/courses/131395/