Δύο ερευνητικά άρθρα του Γεωργίου Κορρέ, Μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ μέσω Έρευνας “Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής”, έγιναν αποδεκτά για παρουσίαση στο συνέδριο 2021 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON METROLOGY FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE.
Τα στοιχεία των άρθρων είναι:
1. G. Korres, C. Anagnostopoulos, M. Eid, “A proposed framework for affordable CAM replication in Cultural Heritage”
2. G. Korres, M. Eid, C. Anagnostopoulos, “Benchmark based selection of point cloud registration algorithms for Cultural Heritage 3D digitization”