Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω Έρευνας με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» (ΦΕΚ 3225/Β’/22.08.2019), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα νέων επιστημόνων να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο.

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ics.aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ από τις 24.05.2021 μέχρι 03.10.2021 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, κα. Ε. Δημοπούλου, Τηλ: 22510-36606, Email: E.Dimopoulou@aegean.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, Καθηγητής Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος, Τηλ: 22510-36624, Email: canag@aegean.gr

link Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ_ΕΥΦΥΗ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2021-2022