Για κάθε μάθημα υπάρχει θεσμοθετημένη ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης του/της διδάσκοντα/ουσας που γίνεται ηλεκτρονικά από τον/την κάθε φοιτητή/τρια ανώνυμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων είναι διαθέσιμα σε κάθε διδάσκοντα/ουσα, στον Πρόεδρο του Τμήματος, στην ΟΜΕΑ, ενώ κατατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ ως έγγραφα αξιολόγησης της διδακτικής τους ικανότητας στο πλαίσιο της εκλεκτορικής διαδικασίας για την εξέλιξή τους. Η πολιτική του ΠΜΣ ακολουθεί αυτή του Τμήματος, η οποία είναι να ενθαρρύνει τους/τις ΜΦ να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης, τόσο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, όσο και στα διάστημα που είναι «ανοικτή» η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων, διδασκόντων/ουσών και υποδομών. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι “ανοικτή” σε διάστημα που ορίζεται από τη ΜΟΔΙΠ, ενώ η ΟΜΕΑ του Τμήματος δύναται να την επεκτείνει εάν το κρίνει σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία “κλείνει” πριν την περίοδο των εξετάσεων.