Μετά την επιλογή κάθε ΜΦ και ανάλογα με τη Θεματική Επιλογή στην οποία επιλέγεται, ανατίθενται καθήκοντα Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου (ΑΣ) (αλλιώς και Ακαδημαϊκός/η Σύμβουλος Σπουδών – ΑΣΣ) στο μέλος ΔΕΠ του ΤΠΤΕ που διδάσκει στο ΠΜΣ και είναι υπεύθυνος της αντίστοιχης θεματικής.

Ο/Η ΑΣ ενός/μιας ΜΦ παραμένει ο/η ίδιος/α μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της. Σε περίπτωση απουσίας του/της ΑΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας), η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει τους/τις φοιτητές/τριες του/της εν λόγω ΑΣΣ σε άλλον/η διδάσκοντα/ουσα ή άλλους/ες διδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ.

Ο κύριος ρόλος ενός/μιας ΑΣ  είναι να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πορεία των ΜΦ κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών τους. Με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, παρέχει υποστήριξη στους/τις ΜΦ αναφορικά με τα ενδεχόμενα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν στα επί μέρους μαθήματα, τα οποία και είναι δυνατόν να συνιστούν εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη των σπουδών τους. Επιπλέον, παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για τη διαμόρφωση του ατομικού σχεδιασμού των ΜΦ αναφορικά με την πιθανή συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο, αλλά και με την επαγγελματική τους εξέλιξη γενικότερα.

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού/ης Συμβούλου (ΑΣ) Σπουδών, τα καθήκοντά του/της και το τρόπος που ανατίθεται ο ρόλος του/της, εξειδικεύονται στον αντίστοιχο κανονισμό του ΠΜΣ (Κανονισμός ΑκαδημαΪκού/ης Συμβούλου Σπουδών).